AN-Säästösopimus

Tämä sopimus sisältää asiakkaan (”asiakas” ja ”AN-Säästäjä”) ja Suomen Asuntoneuvoja Oy:n (”Suomen Asuntoneuvoja”) välisen AN-Säästösopimuksen ehdot.

  1. AN-Säästösopimuksen tarkoitus ja sisältö

AN-Säästösopimus on asiakkaan ja Suomen Asuntoneuvojan välinen sopimus, jossa asiakas sitoutuu ilmoittamaan asunnon ostoa varten tekemien säästöjensä kehittymisestä Suomen Asuntoneuvojille, ja jossa Suomen Asuntoneuvoja sitoutuu tarjoamaan asiakkaalle hänen AN-Säästösopimuksensa ehtojen mukaisesti kertyneiden säästöjensä perusteella määräytyvän palkkion (”palkkio”) suuruisen alennuksen Suomen Asuntoneuvojan kautta ostetusta asunnosta.

Asiakkaalla ja AN-Säästäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka on allekirjoittanut AN-Säästösopimuksen. Asunnolla tarkoitetaan Suomen Asuntoneuvojan määrittämiä AN-Säästösopimuksen piiriin kuuluvia asuntokohteita, jotka ovat kokoluokaltaan kaksioita tai sitä suurempia.

  1. AN-Säästäjä

AN-Säästäjäksi voi ryhtyä henkilö, joka on ennen sopimuksen allekirjoittamista täyttänyt 15 vuotta. AN-Säästäjäksi voi ryhtyä riippumatta siitä, onko asiakas ensiasunnon ostaja vai ei. Asiakas voi tehdä AN-Säästösopimuksen, vaikka hänellä olisi ASP-tili.

  1. Asunnon ostaminen

AN-Säästösopimuksen perusteella ostettava asunto tulee ostaa viimeistään 6 kuukautta asunnon rakennuttamisen aloittamisen jälkeen. AN-Säästösopimuksen perusteella kerrytetty palkkio vähennetään kokonaisuudessaan asunnon velattomasta kauppahinnasta. Asiakas voi hakea tähän alennettuun kauppahintaan pankilta asuntolainaa.

Asiakkaalla on mahdollisuus neuvotella asunnon ostamiseen liittyvistä ehdoista Suomen Asuntoneuvojan kanssa. Suomen Asuntoneuvoja pidättää oikeuden tehdä muutoksia asunnon ostamiseen liittyviin ehtoihin.

  1. Säästökohteet

AN-Säästäjä voi säästää varojaan mille tahansa tilille AN-Säästösopimuksen voimassaoloaikana. Säästöjä voidaan sijoittaa esimerkiksi pankkitilille, sijoitusrahastoihin ja muihin yleisölle yleisesti suunnattuihin sijoitusinstrumentteihin, osakesäästötilille tai ASP-tilille. Suomen Asuntoneuvoja ei edellytä asiakkaalta yksityiskohtaista tietoa siitä, mihin kohteisiin asiakas on varojaan säästänyt edellyttäen kuitenkin, että säästöjen kehittymisestä raportoidaan AN-Säästösopimuksen mukaisesti Suomen Asuntoneuvojalle.

  1. Säästöjä koskevien tietojen antaminen

Suomen Asuntoneuvoja kerää tietoja asiakkaan säästöjen kehittymisestä ja muista asunnon ostamiseen liittyvistä kysymyksistä. Suomen Asuntoneuvoja lähettää kerran neljässä kuukaudessa asiakkaalle sähköpostiviestin, jossa kysytään tietoja AN-Säästösopimuksen mukaisten säästöjen kehittymisestä. Suomen Asuntoneuvoja esittää asiakkaalle vastausvaihtoehtoja säästöjen kehittymisen kehittymisestä. Asiakas sitoutuu vastaamaan näihin kyselyihin totuudenmukaisesti ja näin antamaan Suomen Asuntoneuvojalle realistisen kuvan asiakkaan säästöjen kehittymisestä. Kerätty tieto voidaan yhdistää asiakasprofiiliin ainoastaan AN-Säästösopimuksen tarkoituksen täyttämiseksi.

  1. Palkkion kertyminen, määrä ja käyttäminen

Asiakkaan ansaitseman palkkion määrää perustuu asiakkaan säästöaikaan ja asiakkaan ostaman asunnon velattomaan hintaan. Palkkio voi olla suuruudeltaan enintään 7 % ostettavan asunnon velattomasta hinnasta, mutta palkkion määrä ei kuitenkaan voi ylittää 30 000 euroa.

Enimmäispalkkio kertyy neljän (4) vuoden säästöajan perusteella. Säästöajan vähimmäiskesto on yksi (1) vuosi. Säästöaikana asiakkaan on säästettävä vähintään 300 euroa ja enintään 6.000 euroa kunkin säästövuoden 6 kuukauden ajanjaksolla, eli yhteensä 600-12.000 euroa kunakin säästövuonna.  Säästökohteen arvonnousua tai arvon alentumista ei lueta säästöjen määrään.

Asiakkaan ostaessa asunnon kesken säästövuoden, hänen palkkioonsa lasketaan mukaan kyseisen säästövuoden säästöjen mukainen palkkio. Palkkion määrä kasvaa säästövuosittain.

Laskukaava palkkion kehittymisestä on seuraava:

Ensimmäisen säästövuoden jälkeen asiakas on oikeutettu 1,75% alennukseen ostamansa asunnon velattomasta hinnasta, toisen säästövuoden jälkeen alennusprosentti on 3,5%, kolmannen vuoden jälkeen 5,25% ja neljännen vuoden jälkeen 7%.

Palkkion määrä vähennetään kokonaisuudessaan asiakkaan Suomen Asuntoneuvojan kautta ostaman asunnon velattomasta hinnasta. Suomen Asuntoneuvojalla on ennen asunnon ostamista oikeus tarkistaa ja saada asiakkaalta siihen tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että asiakkaan säästöjen määrä on kerrytetty AN-Säästösopimuksen ehtojen mukaisesti, ja mikäli ehtoja ei ole noudatettu palkkion myöntäminen voidaan evätä.

Säästöajalla tarkoitetaan ajanjaksoa AN-Säästösopimuksen allekirjoittamisen ja asunnon ostotapahtuman välillä ja säästövuodella kutakin 12 kuukauden ajanjaksoa alkaen AN-Säästösopimuksen allekirjoittamisesta.

  1. AN-Säästösopimuksen irtisanominen

Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa AN-Säästösopimus välittömin vaikutuksin. Tällöin asiakkaan säästöillään kerryttämä palkkio menetetään, eikä asiakkaalla ole oikeutta tämän johdosta saada minkäänlaista korvausta.

Suomen Asuntoneuvojalla on oikeus irtisanoa AN-Säästösopimus välittömin vaikutuksin perustellusta syystä kuten asiakkaan sopimusrikkomuksen perusteella tai mikäli AN-Säästösopimuksen voimassaolo osoittautuisi Suomen Asuntoneuvojan kannalta epäedulliseksi  lain tai viranomaismääräysten muutosten johdosta, muiden ennakoimattomien olosuhteiden muutosten johdosta tai liiketoiminnalliselta kannalta haitalliseksi. Tällöin asiakkaan säästöillään kerryttämä palkkio menetetään, eikä asiakkaalla ole oikeutta tämän johdosta saada minkäänlaista korvausta.

  1. Henkilötietojen käsittely

Suomen Asuntoneuvoja käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja, kun se toimittaa tuotteita ja palveluja, joista osapuolet ovat sopineet. Lisäksi Suomen Asuntoneuvoja käsittelee henkilötietoja muissa yhteyksissä, kuten silloin kun lakien ja muiden säännösten noudattaminen sitä edellyttää. Suomen Asuntoneuvoja käyttää asiakastietoja markkinoinnissa paljastamatta yksityiskohtaisia henkilötietoja. Asiakkaalta saatuja tietoja voidaan käyttää Suomen Asuntoneuvojan asiakkaalle suuntaamassa suoramarkkinoinnissa.  Suomen Asuntoneuvoja ei käytä asiakkaiden säästöistä kerättyä tietoa markkinoinnissa siten, että niistä voidaan tunnistaa asiakkaan henkilöllisyys. Suomen Asuntoneuvojalla on oikeus käyttää kerättyä asiakastietoa oman toimintansa suunnittelussa. Muilta osin henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen Asuntoneuvojan verkkosivuilla olevan tietosuojaselosteen mukaisesti.

  1. AN-Säästösopimuksen ehtojen muuttaminen

Suomen Asuntoneuvojalla on oikeus milloin tahansa muuttaa AN-Säästösopimuksen palkkiorakennetta. Suomen Asuntoneuvojalla on lisäksi oikeus AN-Säästösopimuksen piiriin kuuluvien asuntojen valikoimiseen ja valikoiman muuttamiseen.

Mikäli Suomen Asuntoneuvoja muuttaa palkkiorakennetta tai lisää taikka poistaa asuntoja AN-Säästösopimuksen piiristä ja muutos johtuu lain muutoksesta tai viranomaisten päätöksestä, Suomen Asuntoneuvoja ilmoittaa muutoksesta kohdan 10.1 tai 10.2 mukaisella tavalla.

Mikäli Suomen Asuntoneuvoja muuttaa palkkiorakennetta, muuttaa AN-Säästösopimuksen piiriin kuuluvaa asuntovalikoimaa tai lisää AN-Säästösopimuksen ehtoihin uuden maksun tai palkkion, joka ei johdu lain muutoksesta tai viranomaisten päätöksestä, Suomen Asuntoneuvoja ilmoittaa muutoksesta asiakkaalle kohdan 10.1 mukaisella tavalla.

Muutokset tulevat voimaan Suomen Asuntoneuvojan ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, joka lähinnä alkaa kuukauden kuluttua siitä, kun asiakkaan katsotaan saaneen tiedon muutoksesta, ellei lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä muuta johdu.

Suomen Asuntoneuvojilla on oikeus muuttaa myös muita kuin edellä mainittuja AN-Säästösopimuksen ehtoja. Muista kuin edellä mainituista muutoksista Suomen Asuntoneuvoja ilmoittaa ehtojen kohdan 10.1 tai 10.2 mukaisella tavalla. Muutos tulee voimaan Suomen Asuntoneuvojan ilmoittamasta ajankohdasta lukien.

Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutokset ja AN-Säästösopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei asiakas muutoksen ilmoitettuun voimaantulopäivään mennessä irtisano AN-Säästösopimusta päättymään heti tai ennen ilmoitettua muutoksen voimaantulopäivää.

  1. AN-Säästösopimukseen liittyvät ilmoitukset

10.1 Suomen Asuntoneuvojan asiakkaalle toimittamat ilmoitukset

Suomen Asuntoneuvoja toimittaa ilmoitukset asiakkaalle sähköpostiosoitteeseen tai kirjeitse osoitteeseen, joka on Suomen Asuntoneuvojan tiedossa.

Asiakkaan katsotaan saaneen tiedon sähköisesti toimitetusta ilmoituksesta, kun se on lähetetty ja kirjeenä lähetetystä ilmoituksesta viimeistään seitsemäntenä päivänä sen lähettämisen jälkeen.

10.2 Suomen Asuntoneuvojan yleisesti saataville asettamat ilmoitukset

Suomen Asuntoneuvoja julkaisee ilmoitukset Suomen Asuntoneuvojan verkkosivuilla tai asettaa ilmoitukset muutoin asiakkaiden saataville. Suomen Asuntoneuvojalla on oikeus asettaa ilmoitus saataville edellä mainitulla tavalla, ellei ilmoitusta ole AN-Säästösopimuksen ehtojen mukaan toimitettava kohdan 10.1 mukaisesti. Asiakkaan katsotaan saaneen tiedon ilmoituksesta, kun ilmoitus on julkaistu asiakkaan saataville.

10.3 Asiakkaan ilmoitukset Suomen Asuntoneuvojalle

Asiakas voi lähettää Suomen Asuntoneuvojalle AN-Säästösopimusta koskevat ilmoitukset sähköisesti Suomen Asuntoneuvojan verkkosivuston tai muun Suomen Asuntoneuvojan tarjoaman sähköisen palvelun kautta tai kirjeitse Suomen Asuntoneuvojan verkkosivuillaan ilmoittamaan postiositteeseen. Suomen Asuntoneuvojan katsotaan saaneen tiedon sähköisesti lähetetystä ilmoituksesta, kun se on Suomen Asuntoneuvojan saatavilla, ja kirjeitse lähetetystä ilmoituksesta viimeistään seitsemäntenä päivänä sen lähettämisen jälkeen.