TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Suomen Asuntoneuvoja Oy (2510680-5)
Linnoitustie 6, 02600 Espoo
010 326 4999, asiakaspalvelu@asuntoneuvoja.fi

Rekisteristä vastaava henkilö:

Mikko Finne, mikko.finne@asuntoneuvoja.fi, 010 326 4999, Läkkisepänkuja 2 A 15, 4. krs, 02650 Espoo

Rekisterin nimi

Suomen Asuntoneuvoja -konsernin asiakastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelijät

Suomen Asuntoneuvoja -konsernin myynti- ja markkinointi, taloushallinto, vuokraus- ja hallinnointipalvelut sekä isännöinti.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen,
asiakastapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelun ja
liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi,
mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Jos otat meihin yhteyttä, käytämme annettuja tietoja kysymyksiin vastaamiseen ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen sekä viestisi käsittelyyn.

Mikäli olet antanut suostumuksesi suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen, voimme lähettää sinulle tiedotteita Suomen Asuntoneuvoja -konsernin toiminnasta sekä muuta suoramarkkinointimateriaalia.

Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen tai profilointiin olemalla meihin yhteydessä yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti taikka käyttämällä suoramarkkinointiviestien tai uutiskirjeen yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

Rekisterin tietosisältö

Yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
Suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset, kiellot tai muut tiedot tai annetut lisätiedot
Yhteisöasiakkaiden edustajien osalta organisaatio ja asema ja yhteisön asiakkuuteen liittyvät muut tiedot
Henkilötunnus (käytetään asiakastapahtumien varmentamisessa sekä laskutuksen tietojen yksilöinnissä)
Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot,
Asiakkaan kanssa käydyt keskustelut, siltä osin kun ne ovat oleellisia
asiakassuhteen hoitamisen kannalta.
Asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot, kuten asema, tehtävät tai niiden hoito julkisyhteisössä, elinkeinoelämässä, järjestötoiminnassa tai muussa vastaavassa.
Asiakkaan varallisuustiedot, siltä osin kun ne ovat oleellisia asiakassuhteen
hoitamisen kannalta.
Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Verkkosivut

IP-osoite
URL-reitti sivustolla
Vierailun ajankohta
Selaintyyppi ja -versio
Laitetyyppi
Verkkosivulta uutiskirjeen tilanneen nimi ja sähköpostiosoite

Käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Suomen Asuntoneuvoja -konsernin asiakkaan ja Suomen Asuntoneuvoja -konsernin välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto, muu asiallinen yhteys, asiakkaan asiamiehenä toimiminen tai oikeutettu etu.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta saadut tiedot sopimuksesta, keskusteluista, rekisteröitymisestä,
puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Verkkosivuilta kerätty data tallentuu palvelimelle vierailun yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Suomen Asuntoneuvoja -konserni ei luovuta tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille.

Emme luovuta henkilötietojasi Suomen Asuntoneuvoja -konsernin organisaation ulkopuolisille osapuolille, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja Suomen Asuntoneuvoja -konsernin organisaation ulkopuolisille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin on kohtuullisesti katsoen tarpeellista (i) soveltuvan lain, sääntelyn tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen taikka tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muutoin asian käsittelemiseksi; tai (iii) Suomen Asuntoneuvoja -konsernin tai asiakkaidemme omaisuuden suojelemiseksi tai turvallisuuden takaamiseksi taikka yleisen edun edellyttämien tarkoitusten varmistamiseksi lainsäädännön mukaisesti.

Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille. Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän Tietoturvaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Nimenomaisella suostumuksellasi

Voimme luovuttaa henkilötietoja Suomen Asuntoneuvoja -konsernin organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista, kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen rekisteröidyn nimenomainen suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.

Tietojen säilytysaika

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Pyrimme aika ajoin myös päivittämään tietojasi.

Verkkosivujemme evästeet

Käytämme verkkosivuillamme seuraavia evästeitä:
• Google Analytics, joka kerää tietoja ymmärtääksemme verkkosivuilla vierailijoidemme demografiaa ja käyttäytymistä.
• Facebook Pixel, jonka avulla seuraamme maksullisia kampanjoita ja niiden onnistumisprosenttia.
Evästeet säilyvät päätelaitteellasi kullekin evästeelle määritetyn säilymisajan. Käytämme markkinointievästeitä ainoastaan suostumuksellasi.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Verkkosivujemme osalta voimme käyttää henkilötietojasi automaattisten päätösten tekemiseksi. Tällainen automaattinen päätöksenteko voi koskea ymmärtääksemme verkkosivujemme käyttöä sekä markkinointikampanjoidemme onnistumista. Katsomme, että tällä automaattisella päätöksenteolla, profilointi mukaan luettuna, ei ole tietosuojalainsäädännössä tarkoitettuja oikeusvaikutuksia tai muuten merkittäviä vaikutuksia sinulle.

Onko henkilötiedot annettava ja antamatta jättämisen seuraukset:

Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme välttämättä pysty palvelemaan sinua parhaalla tavalla. Niinpä jos et halua että käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme että et toimita meille mitään tietoja.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Saatamme käsitellä henkilötietoja järjestelmissä, jotka siirtävät tietoja Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan tietosuojan tasoa riittäväksi, takaamme sopimuskäytäntöjemme (esimerkiksi Euroopan komission mallilausekkeet henkilötietojen siirtämisestä kolmansiin maihin) tai muiden toimenpiteiden avulla riittävän tietosuojan tason henkilötiedoillesi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Rekisteri ei sisällä manuaalisesti tallennettuja aineistoja.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta ja asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista henkilötietolain mukaisiin periaatteisiin. ATK-Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä
käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden asianmukaisten teknisten
toimenpiteiden avulla.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita Suomen Asuntoneuvoja kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Suomen Asuntoneuvojan ja

rekisteröidyn välinen asiakassuhde. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesi. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Suomen Asuntoneuvoja voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Rekisteröity voi antaa Suomen Asuntoneuvojalle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita Suomen Asuntoneuvoja -konserni käsittelee. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme. Ottamalla meihin yhteyttä voit päivittää esimerkiksi yhteystietosi tai muut henkilötietosi.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista myös muun muassa silloin, kun sinua koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.

Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää jotakin ylläolevista oikeuksista, pyydämme lähettämään Suomen Asuntoneuvoja Oy:lle postitse tai sähköpostitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista.

Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen
vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo,

että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita
hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.